vascular arbuscular mycorrhizae var. variety

VAM (Wikipedia)

VAM may refer to:

« Back to Glossary Index